Πολιτική Ποιότητας

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ (ΣΤΟΧΕΥΣΗ Ο.Ε.) στοχεύει στην απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών πριν και μετά την πώληση, στηρίζει και δεσμεύεται για την εγκατάσταση και την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας -σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 – έτσι ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, συμμορφούμενα με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και του ιδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ δεσμεύεται να:

 • Εφαρμόζει τις απαιτούμενες Διαδικασίες Ελέγχου & Τεκμηριωμένων Πληροφοριών, Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Ελέγχου μη Συμμορφούμενης Υπηρεσίες και Προτάσεων Βελτίωσης.
 • Εισάγει κατάλληλους Δείκτες Ποιότητας, για την μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση των κρίσιμων για την ποιότητα διεργασιών που αναφέρονται στο Πλαίσιο Λειτουργίας.
 • Προβαίνει στην τακτική ανασκόπηση των Δεικτών Ποιότητας με στόχο την διαρκή βελτίωση.
 • Προσφέρει ποιοτικά τις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Εκπαίδευσης από απόσταση (E-learning) καθώς τις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Καθοδήγησης, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία, τα υλικά και τον εξοπλισμό.
 • Καταγράφει και αναλύει τα αιτήματα και τις αναδράσεις των πελατών.
 • Εντοπίζει τις απειλές και αξιοποιεί τις ευκαιρίες, ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση των πελατών της και να επιτυγχάνει την συνεχή βελτίωση.
 • Τηρεί την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του πελάτη.
 • Διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους και τη σωστή διαχείριση αυτών.
 • Προστατεύει και Διαφυλάττει τα Προσωπικά Δεδομένα.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:

 • Του καθορισμού στόχων ποιότητας και της παρακολούθησής τους κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση,
 • Του προσδιορισμού και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων, για την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας,
 • Της επιλογής του κατάλληλου προσωπικού, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του και της παροχής εκπαίδευσης,
 • Της παρακολούθησης της απόδοσης των διεργασιών και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • Της εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών και ενεργειών αντιμετώπισης απειλών – αξιοποίηση ευκαιριών, της επιβεβαίωσης της εκτέλεσής τους και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.

H Διοίκηση της ΣΤΟΧΕΥΣΗ ορίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και του αναθέτει την απαιτούμενη δικαιοδοσία και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, να αντιμετωπίζει προβλήματα σχετιζόμενα με την ποιότητα, να προτείνει λύσεις για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος, καθώς και εξασφαλίζει την προαγωγή της ενημέρωσης όλης της Εταιρείας για τις απαιτήσεις των πελατών.

Στη φιλοσοφία της ΣΤΟΧΕΥΣΗ περιλαμβάνεται η καθιέρωση μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα, οι οποίοι ελέγχονται κατά την εφαρμογή του ΣΔΠ και ανασκοπούνται μαζί με την πολιτική ποιότητας ως προς την καταλληλόλητα και αποτελεσματικότητά τους, την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας, τη δυνατότητα προσαρμογής τους για τη συνεχή βελτίωση της Εταιρείας και την υποστήριξη του στρατηγικού προσανατολισμού της.

Η πολιτική της ΣΤΟΧΕΥΣΗ είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενό της σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής. Το ίδιο ισχύει για κάθε μέλος, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή της και γενικότερα για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

24/9/2018

Η Διαχειρίστρια της Εταιρείας

Ζαφειροπούλου Σοφία

Μετάβαση στο περιεχόμενο