Παροχές Προγράμματος

  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».
  • Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη στην Κατάρτιση Φακέλου – portfolio του υποψήφιου Εκπαιδευτή Ενηλίκων.
  • Υλοποίηση Βιωματικού Εργαστηρίου για Σχεδιασμό και Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών σε ομάδες των δέκα εκπαιδευόμενων.
  • Βιντεοσκόπηση Μικροδιδασκαλίας ώστε να είναι στη διάθεση του εκπαιδευόμενου για ανατροφοδότηση.
  • Η επιτυχής ολοκλήρωση των έντεκα (11) θεματικών ενοτήτων – σπονδύλων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η παρουσίαση «Μικροδιδασκαλίας» 20 λεπτών στο πρότυπο του ΕΟΠΠΕΠ, οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».
Μετάβαση στο περιεχόμενο