Προγράμματα Κατάρτισης

Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας

Κατηγορία/-ίες:

Product Description

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ πρόκειται να υλοποιήσει ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, μέσω ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ και ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-learning)

Παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 105 ωρών σε ανέργους ηλικίας από 18 έως 50 ετών, που θα οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο σε απόκτηση Αδείας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας μέσω εξετάσεων στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας.

Δικαίωμα συμμετοχής:

o Όσοι κατά τη διάρκεια της αίτησής τους διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας
o Όσοι κατά τη διάρκεια της αίτησής τους είναι ηλικίας 18-50ετών (γεννηθέντες από το 1972 έως το 2004)
o Όσοι είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας-μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης
o Όσοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης(απολυτήριο γυμνασίου)
o Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο την τελευταία 2ετία

Τμήματα:

o ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΠΥΑ
o ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
o ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
o ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
o ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΣΑ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α
o ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
o ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
o ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

Εκπαιδευτικό επίδομα: 525€

*κάθε ωφελούμενος για να λάβει το σύνολο επιδόματος κατάρτισης, απαιτείται να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και συμμετοχή στις εξετάσεις, λαμβάνει το 70% της αμοιβής και εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις, λαμβάνει το υπόλοιπο ποσό.

Δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
• Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου) ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
• Πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο, στην περίπτωση που απαιτείται.
• Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. (H έκδοση θα γίνει έπειτα από επικοινωνία με το ΚΕΚ διότι θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη ημερομηνία).
• Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα
• Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται • Α.Φ.Μ. • Α.Μ.Κ.Α

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο