Προγράμματα Κατάρτισης

Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Ξεκινά άμεσα η κατάρτιση για τους εργαζομένους κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Κατηγορία/-ίες:

Product Description

Ξεκινά άμεσα η κατάρτιση για τους εργαζομένους κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Ωφελούμενοι: Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης. Η Δράση της Κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνουν:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων διάρκειας έως  150 ωρών, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

Α. Οριζόντιες δεξιότητες :

Θεματικό αντικείμενο
Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων
Υπηρεσιών, Οργανισμών &
Επιχειρήσεων
Πρόληψη φυσικών καταστροφών
Πρώτες βοήθειες
Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (3
επιπέδων)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες:

Θεματικό αντικείμενο
Εργασίες Καθαρισμού
Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας
Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης
πρασίνου
Μετάβαση στην κυκλική οικονομία
Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου

Additional information

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Κατηγορία Προγράμματος

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Skip to content