Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος ονομάζονται «Σπόνδυλοι» ακολουθώντας την ονοματολογία την οποία έχει θέσει η Υπουργική Απόφαση 2844/23-10-2012 σύμφωνα με την οποία στο Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 1. Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών έχουν σπονδυλωτή διάρθρωση. Κάθε αυτοτελής σπόνδυλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και να υπάρχει η δυνατότητα κάθε σπόνδυλος να αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες παρακολούθησης και βαθμούς ECVET που θα δηλώνουν τη σχετική βαρύτητα του σπονδύλου σε σχέση με το πλήρες προσόν.
 2. Η παρακολούθηση κάθε σπονδύλου περιλαμβάνει μελέτη υλικού και εκπόνηση μιας ή περισσότερων εργασιών και τελική εξεταστική δοκιμασία καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών.
 3. Ένας τουλάχιστον από τους σπονδύλους θα περιλαμβάνει βιωματική εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, προκειμένου οι προς πιστοποίηση εκπαιδευτές να εξοικειωθούν με βασικές διεργασίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμαστούν και για τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας
 • Το Προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
 • Το Πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική Εξέλιξη και Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Το Θεωρητικό Πλαίσιο και οι Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Ενήλικες Εκπαιδευόμενοι – Ομάδες Στόχοι
 • Η Δυναμική της Ομάδας στη διεργασία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Προσδιορισμός ευρύτερων αναγκών εκπαίδευσης τομέων οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας
 • Διερεύνηση Συλλογικών Αναγκών Εκπαίδευσης Οργανισμών
 • Διερεύνηση και Ανάλυση Ατομικών Αναγκών των Εκπαιδευόμενων Ενηλίκων
 • Εντοπισμός, Συλλογή και Αξιοποίηση Πληροφοριών για τομείς δραστηριότητας και Οργανισμούς
 • Τεχνικές Συλλογής Στοιχείων
 • Κριτήρια Ομαδοποίησης Εκπαιδευτικών Αναγκών σε Οργανισμούς και Φορείς
 • Δημογραφικά, Κοινωνικά, Εκπαιδευτικά και Προσωπικά χαρακτηριστικά των Εκπαιδευόμενων
 • Τα Κίνητρα Μάθησης
 • Μεθοδολογία Skill Gap Analysis
 • Εκπαιδευτικές Ανάγκες Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων.
 • Η Έννοια του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 • Οι Αρχές, τα Βασικά Στοιχεία και τα Στάδια του Σχεδιασμού ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Μοντέλα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 • Σύνταξη και Περιεχόμενο Φακέλου Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Ο Σκοπός και οι Στόχοι ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος/ μιας Διδακτικής Ενότητας
 • Επιλογή Ενοτήτων και Δημιουργία του Curriculum (δομής) ενός Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Επιλογή Μεθόδων Εκπαίδευσης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, ασύγχρονη ή και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, mobile learning κ.α.)
 • Επιλογή ή/και Δημιουργία Υλικού Διδακτικών Ενοτήτων
 • Η Έννοια και το Περιεχόμενο της Αξιολόγησης ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Μέθοδοι και Τύποι Αξιολόγησης (Διαμορφωτική, Τελική, Εσωτερική, Εξωτερική, Συμμετοχική, μη Συμμετοχική, Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτή)
 • Άξονες Αξιολόγησης (Περιεχόμενο Προγράμματος, Οργάνωση και Υποδομές, Εκπαιδευτής, Εκπαιδευτικό Υλικό, Συνθήκες Κατάρτισης, Εκπαιδευόμενοι)
 • Δείκτες / Κριτήρια Αξιολόγησης Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Εργαλεία Αξιολόγησης (ερωτηματολόγια, ερωτήσεις συνέντευξης κ.α..)
 • Αξιολόγηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Γραπτή, Προφορική Εξέταση, Ανάθεση Εργασιών, Παρουσιάσεις, Αξιολόγηση Επιτευξιμότητας Στόχων από τους ίδιους του Εκπαιδευόμενους)
 • Τεχνικές Αξιολόγησης (Διανομή Ερωτηματολογίου, Συνέντευξη, Παρατήρηση συμπεριφοράς, Δελφική μέθοδος κ.α..)
 • Ανάλυση και Επεξεργασία Ευρημάτων Αξιολόγησης
 • Αποδέκτες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Οργανισμού, Εκπαιδευόμενοι, Φορείς Χρηματοδότησης και Ανάθεσης Προγραμμάτων, Δημόσιοι Φορείς, Εργοδότες, Τοπική και ευρύτερη Κοινωνία κ.α.)
 • Τρόποι Κοινοποίησης Αποτελεσμάτων (Υποβολή Γραπτής Έκθεσης, Παρουσίαση, Προφορική Ενημέρωση)
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές – Εκπαιδευτικές Μέθοδοι – Διαφορές
 • Τα Είδη των Εκπαιδευτικών Τεχνικών. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα στην εφαρμογή τους.
 • Οι Εκπαιδευτικές Τεχνικές που προωθούν την Ενεργητική Συμμετοχή
 • Ο Απλός Διάλογος και η Διαλεκτική Προσέγγιση ενός Θέματος
 • Η Τεχνική της Εισήγησης
 • Καταιγισμός Ιδεών (Brain Storming)
 • Παίξιμο Ρόλων
 • Μελέτες Περίπτωσης (Case Studies)
 • Πρακτική Άσκηση
 • Τεχνική της Συζήτησης
 • Ερωτήσεις –Απαντήσεις
 • Τεχνική της Επίδειξης
 • Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτικών Τεχνικών
 • Βιωματικές Δράσεις με τη χρήση των Εκπαιδευτικών Τεχνικών
 • Τα Βασικότερα Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας και η Χρήση τους
 • Υλικοτεχνική Υποδομή – Διάταξη αίθουσας – Πίνακας ελέγχου
 • Τα Βασικά Είδη Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Προδιαγραφές Χώρων για Δια Ζώσης και e-learning Εκπαίδευση αντίστοιχα
 • Η Προετοιμασία του Εκπαιδευτή Ενηλίκων πριν την Έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο οποίο διδάσκει
 • Ανάλυση του Κοινωνικό – Πολιτιστικού Πλαισίου στο οποίο εντάσσεται το υπό υλοποίηση Πρόγραμμα
 • Ενέργειες πριν την έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Η Έναρξη του Προγράμματος – Το Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο
 • Η Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης των Εκπαιδευτικών Αναγκών των Εκπαιδευομένων
 • Διαμόρφωση Κλίματος Μάθησης και Εμπιστοσύνης
 • Διαχείριση της Δυναμικής και Εμψύχωση της Ομάδας Εκπαιδευόμενων
 • Αποτελεσματική Προφορική Επικοινωνία
 • Η Γλώσσα του Σώματος
 • Η Εξέλιξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Διαχείριση Κρίσιμων Συμβάντων (σεισμός, πρόβλημα υγείας, φωτιά κ.α.)
 • Η Καταληκτική Συνάντηση
 • Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Αξιολόγησης του Προγράμματος
 • Η Αναγκαιότητα των Σύγχρονων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Ο Ρόλος των Καινοτόμων Εργαλείων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Οι Βασικές Αρχές κατά τη Χρήση Οπτικοακουστικού και Πολυμεσικού Υλικού στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Χρήση Διαδραστικών Πινάκων.
 • Η Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Ανάπτυξη και Διαμοιρασμός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μέσω των Σύγχρονων Τεχνολογιών.
 • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών και Καινοτόμων Εργαλείων (e-Learning, Skype, χρήση λογισμικών τηλεκπαίδευσης)
 • Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων ως e-Tutor
 • Το Ευρωπαϊκό Υπόβαθρο και το Γενικό πλαίσιο Διαμόρφωσης του ECVET
 • Συστήματα Πιστωτικών Μονάδων και Διαδικασίες Πίστωσης
 • Επαγγελματικά Περιγράμματα, Μαθησιακά Αποτελέσματα και Κατοχύρωση Προσόντων
 • Διαδικασίες Εφαρμογής του ECVET
 • Εφαρμογή της Κινητικότητας στο Πλαίσιο του Συστήματος ECVET
 • Η Έννοια της Μικροδιδασκαλίας
 • Βασικές Αρχές της Μικροδιδασκαλίας
 • Τα Στάδια στην Διεργασία της Μικροδιδασκαλίας
 • Μαγνητοσκόπηση και Επανατροφοδότηση
 • Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών
 • Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας (Βιωματική Δράση)
 • Τα Οχτώ Είδη Βασικών Ικανοτήτων των Εκπαιδευόμενων
 • Ο Τρόπος που Ορίζουν τον Εαυτό τους τα Δύο Φύλα
 • Οι Βασικές Αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Μετάβαση στο περιεχόμενο